Reklamacje

Sklepsamsung.pl dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces obsługi został przeprowadzony na jak najwyższym poziomie.

Podstawowe zasady zgłaszania reklamacji:

1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru,  Partner sklepu zwróci się do klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

3. Reklamacja jest rozpatrywana przez tego Partnera sklepsamsung.pl, który produkt sprzedał. Informacja o Partnerze znajduje się w nadowodzie zakupu. Lista wszystkich Partnerów sklepu dostępna jest tu.

4. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłaszać bezpośrednio w Autoryzowanych Serwisach Samsung  lub za pośrednictwem Sprzedającego osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.

Adresy autoryzowanych zakładów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu oraz na stronie: http://www.samsung.com/pl/support/servicelocation/ .  

5. Reklamację z tytułu rękojmi można zgłaszać w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy produkt jest uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem u danego Partnera sklepsamsung.pl,  który produkt sprzedał. Informacja o Partnerze znajduje się w na dowodzie zakupu. Lista wszystkich Partnerów sklepu dostępna jest tu.


Reklamacje – Morele.net

Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawartych ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepsamsung.pl można przesyłać:

  • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy,
  • drogą telefoniczną pod numerem infolinii 0801 014 174 lub 012 442 01 20 (dostępna w godzinach: 9-17. Koszt połączenia według stawki operatora)
  • poprzez formularz reklamacyjny dostępny po zalogowaniu do Profilu Klienta (dla klientów posiadających konto na stronie sklepsamsung.pl)
  • mailowo na adres rmasamsung@morele.net  (dla klientów którzy dokonali zakupu bez zakładania konta na stronie sklepsamsung.pl)

Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wy-ciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zo-stanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadcze-nia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą


Reklamacje – Samsung Brand Store

W przypadku zakupów dokonanych w Samsung Brand Store w celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Klient informuje sklep telefonicznie, mailowo lub osobiście. Klient składa zgłoszenie reklamacyjne w tym sklepie Samsung Brand Store, w którym zakupił towar wypełniając Formularz reklamacyjny. Informacja o Partnerze znajduje się w na dowodzie zakupu. Lista wszystkich Sklepów wraz z kontaktami dostępna jest tu.

Sklep wypełnia z klientem Formularz reklamacyjny. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:  

  • imię i nazwisko kupującego;
  • nazwę towaru;
  • datę nabycia towaru;
  • numer zamówienia;
  • szczegółowy opis wady towaru;
  • chwilę powstania wady towaru.

O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4  Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni.

Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym  zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone


Powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
OK, Zamykam