Sklep Partnera Samsung - Zawsze darmowa dostawa | Gwarancja jakości producenta | Brak ukrytych opłat i kosztów | Dostawa na terenie Polski

Zmiana warunków korzystania z sklepsamsung.pl – obowiązuje od 25.05.2018 r.

§1

Na podstawie pkt IX ust. 2 Warunków korzystania z sklepsamsung.pl, Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 PLN, NIP 526-10-44-039, REGON  011612810, zmienia Warunki korzystania ze sklepsamsung.pl, w ten sposób, że punkt VIII uzyskuje w całości nowe, następujące brzmienie:


 1. Dane osobowe
 1. Informacje ogólne 

1.1 Administratorem osobowych Klientów jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

1.2. Samsung przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej sklepsamsung.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3. Samsung może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Samsung. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4.W ramach działalności marketingowej Samsung może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

1.5.Samsung może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Samsung może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.

1.6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

2.1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Klienta.

2.2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sklepsamsung.pl; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;

b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sklepsamsung.pl;

c) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung

d) podmiotom wspierającym Samsung  w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung(tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie sklepu internetowego;

e) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika sklepsamsung.pl i obsługi Zamówień.

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty  opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Samsung.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  , (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.

6.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na sklepsamsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Klientów do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.


§2

Pozostałe postanowienia Warunków korzystania z sklepsamsung.pl pozostają bez zmian.

§3

 1.  Zmiana Warunków korzystania z sklepsamsung.pl dostępna jest na stronie internetowej https://sklepsamsung.pl/regulamin-zmiana.
 2.  Zmiana Warunków korzystania z sklepsamsung.pl obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Jednolity tekst Warunków korzystania z sklepsamsung.pl stanowi załącznik do niniejszej zmiany


 1. Definicje
 1. sklepsamsung.pl – strona internetowa administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Partnerowi Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Partnerowi, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym sklepsamsung.pl jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie z Partnerami umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.
 2. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl.
 3. Partner – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę sklepsamsung.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności sklepsamsung.pl, w tym zawiera z Partnerem umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 5. Treści – wszelkie pochodzące od Samsung lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 6. Konto – przestrzeń sklepsamsung.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 7. Opinie – opinie Klientów o Produktach.
 8. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez sklepsamsung.pl.
 9. Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl oferta nabycia Produktów Partnera.


 1. Postanowienia ogólne
 1. Poprzez sklepsamsung.pl Klient może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.
 2. sklepsamsung.pl jest usługą świadczoną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
 3. Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi sklepsamsung.pl służących do składania Partnerom Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia odpowiada Partner.
 4. Korzystanie z sklepsamsung.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
 5. Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie sklepsamsung.pl.
 6. Klient nie może dostarczać do sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
 7. W ramach sklepsamsung.pl mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
 8. Na podany przez Klienta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.
 9. O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.


 1. Konto
 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 3. Samsung zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta. Samsung może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi dostępu do Konta.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.


 1. Zawieranie umów sprzedaży na odległość
 1. Postanowienia ogólne

1.1. Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

1.2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania.

1.3. Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Partnerów.

1.4. W zakładce na stronie głównej sklepsamsung.pl Samsung informuje Klienta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów od kilku Partnerów w ramach jednych zakupów.

 1. Procedura składania Zamówień

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w sklepsamsung.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2.2. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Partnera.

2.3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta do Partnera. Informacja od Samsung nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Partnera, a jedynie potwierdzeniem, że Partner Zamówienie otrzymał.

2.4. Po przekazaniu przez Samsung informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Partnerem odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę na podstawie punktu 2.2 powyżej.

2.5. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Partnera.

 1. Ceny i sposoby płatności

3.1. Wszystkie ceny w sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

3.2. Samsung, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Partnera sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.

3.3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Partnera.

 1. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Samsung poprzez zakładkę, o której mowa w punkcie IV.1.4., informuje Klienta o przekazanych mu przez Partnera możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.

4.3. W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.


 1. Treści i Opinie
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 2. Klient może korzystać z sklepsamsung.pl, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 4. Za Treści umieszczone w sklepsamsung.pl przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.
 5. Klient, umieszczając w sklepsamsung.pl Opinię, udziela Samsung niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepsamsung.pl lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Klient wyraża zgodę na udzielanie przez Operatora sublicencji do Opinii.
 6. Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez sklepsamsung.pl nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez sklepsamsung.pl, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
 7. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.


 1. Naruszenia
 1. W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 3. Samsung ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sklepsamsung.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze sklepsamsung.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 4. Samsung poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Samsung może odblokować dostęp Klienta do sklepsamsung.pl lub jego określonych funkcjonalności.


 1. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepsamsung.pl można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach sklepsamsung.pl, na adres e-mail: kontakt@sklepsamsung.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.
 2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerami należy kierować na dane kontaktowe danego Partnera, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Partnerów są podane tutaj, chyba że Partner w warunkach sprzedaży wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.


 1. Dane osobowe

 1. Informacje ogólne 

1.1. Administratorem osobowych Klientów jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

1.2. Samsung przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej sklepsamsung.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.3. Samsung może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Samsung. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4.  W ramach działalności marketingowej Samsung może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

1.5. Samsung może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach sklepu internetowego. Na podstawie stworzonych profili Samsung może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.

1.6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b) W przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

2.1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Klienta.

2.2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sklepsamsung.pl; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;

b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem sklepsamsung.pl;

c) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung

d) podmiotom wspierającym Samsung  w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung(tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie sklepu internetowego;

e) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4.Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika sklepsamsung.pl i obsługi Zamówień

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty  opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Samsung

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  , (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.

6.2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na sklepsamsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Klientów do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 15 grudnia 2017 roku.
 2. Samsung jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepsamsung.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach sklepsamsung.pl. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania lub poprzez e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Klienta w sklepsamsung.pl zostanie usunięte.
 4. Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Klienta.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.
 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
[script]var loadEditorJSobj = {dafaultFunctions: function () {$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');},whisbiScroll: function () {var $whisbiChatFrame, $whisbiChatContent, whisbiScroll;$whisbiChatFrame = $('#iframe_lp');$whisbiChatContent = $whisbiChatFrame.contents().find('#whisbiOTMbffbcabfaecca');if ($whisbiChatContent.length) {whisbiScroll = function () {var winTop, winH, whisbiFrameTop, whisbiTop, constH, maxTop;constH = 180;winTop = $(window).scrollTop();winH = $(window).height();whisbiFrameTop = $whisbiChatFrame.offset().top;maxTop = $whisbiChatFrame.height() - whisbiFrameTop - constH;if (winTop > maxTop) {winTop = maxTop;}whisbiTop = winTop - whisbiFrameTop + winH - constH;$whisbiChatContent.css('top', whisbiTop + 'px');};$(window).on('scroll', whisbiScroll);whisbiScroll();}}};loadEditorJS = function () {loadEditorJSobj.dafaultFunctions();loadEditorJSobj.whisbiScroll();};[/script]
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.Dowiedz się więcej tutaj
OK, Zamykam

Włącz powiadomienia i bądź na bieżąco!

Kliknij "Zgoda" aby jako pierwszy otrzymywać najświeższe informacje o premierach i promocjach.

Dziękujemy!

Kliknij "zezwalaj" żeby otrzymywać spersonalizowane powiadomienia.