Regulamin Odbioru towaru w Sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store 

I. Definicje

Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego www.sklepsamsung.pl lub Sklepu Stacjonarnego Samsung Brand Store przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym Samsung Brand Store, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;

Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia, rezerwacji i zakupu w sklepie Stacjonarny;

Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Morele.net działający pod adresem www.sklepsamsung.pl

Sklep Stacjonarny: Sklep Samsung Brand Store prowadzony przez Operatora, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);


II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady odbioru osobistego produktów zamówionych poprzez Sklep Internetowy www.sklepsamsung.pl w sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza godzinami otwarcia Sklepów Stacjonarnych będą realizowane niezwłocznie po otwarciu Sklepu Stacjonarnego. W dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zamówienia z odbiorem w Sklepie Stacjonarnym do 30 minut można składać i realizować jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy).

Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś sklep Stacjonarny Samsung Brand Store, od którego Klient nabywa Produkt(y).

Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.

III. Odbiór i Sprzedaż

Celem złożenia zamówienia  z odbiorem osobistym Klient wybiera produkty na stronie www.sklepsamsung.pl i zaznacza wolę odbioru osobistego w  wybranym Samsung Brand Store, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu

Po dokonaniu wyboru opcji realizacji zamówienia poprzez odbiór w Samsung Brand Store, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego o możliwości odbioru Produktów w wybranym sklepie Samsung Brand Store.

E-mail wraz z numerem zamówienia i rezerwacją ma charakter informacyjny i nie jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży i nie wywołuje jej skutków..

Klient powinien zgłosić się po Produkty związane z Zamówieniem w wybranym salonie w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu odbioru zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia.

W przypadku Odbioru w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 30 minut od zamówienia Klient powinien pojawić tego samego dnia do końca otwarcia sklepu.

W przypadku nie pojawienia się Klienta w wymaganym okresie czasu Sklep Samsung Brand Store może anulować rezerwację na wybrany Produkt.

Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy). Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Dział obsługi Klienta Samsung Brand Store może zażądać od osoby odbierającej produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienie numeru Zamówienia z rezerwacji internetowej. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania produktów.

W wypadku braku odbioru produktów zamówionych z:  a/Odbiorem osobistym - w terminie 2 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt.III.2 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy),  oraz b/ Odbiorem osobistym z realizacja w 30 min - po upływie czasu od zamówienia do zamknięcia sklepu Samsung Brand Store w danym dniu, zamówienie Klienta zostanie anulowane.

W przypadku gdy klient zarezerwował Produkt i pojawił się w Sklepie Stacjonarnym w wyznaczonym czasie, a sklep nie dysponuje Produktem wybranym przez Klienta, sklep zaproponuje Klientowi produkt alternatywny lub zamówi produkt dla Klienta i ustali termin i sposób dostawy

Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.


IV. Pozostałe postanowienia

Operator Samsung Brand Store zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Stacjonarnego

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Operatorzy Samsung Brand Store:

Regulamin Odbioru towaru w Sklepach Stacjonarnych Samsung Brand StoreI. Definicje


1. Samsung: Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52.759.500 PLN, NIP: 526-10-44-039; podmiotem udostępniający i zarządzający infrastrukturą Sklepu Internetowego;

2. Operator: podmiotprowadzący Sklep Stacjonarny znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Klient: osoba fizyczna kupująca Produkt oferowany do sprzedaży w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego www.sklepsamsung.pl lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

4. Odbiór Osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym Samsung Brand Store, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;

5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

6. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia, rezerwacji i zakupu w sklepie Stacjonarnym;

7. Sklep Internetowy: serwis działający pod adresem www.sklepsamsung.pl

8. Sklep Stacjonarny: Sklep Samsung Brand Store prowadzony przez Operatora, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);


II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady odbioru osobistego Produktów zamówionych poprzez Sklep Internetowy www.sklepsamsung.pl w sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Klienci mogą składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza godzinami otwarcia Sklepów Stacjonarnych będą realizowane niezwłocznie po otwarciu Sklepu Stacjonarnego. W dni ustawowo wolne od pracy Zamówienia będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamówienia z odbiorem w Sklepie Stacjonarnym do 30 minut można realizować jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

4. Klient może odebrać zakupiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy).

5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

6. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś sklep Stacjonarny, od którego Klient nabywa Produkty.

7. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia.


III. Odbiór i Sprzedaż


1. Celem złożenia Zamówienia z Odbiorem Osobistym Klient wybiera Produkty na stronie www.sklepsamsung.pl i zaznacza wolę Odbioru Osobistego w wybranym Sklepie Stacjonarnym, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

2. Po dokonaniu wyboru opcji realizacji Zamówienia poprzez Odbiór Osobisty w Sklepie Stacjonarnym, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego o możliwości Odbioru Osobistego Produktów w wybranym Sklepie Stacjonarnym.

3. Klient powinien zgłosić się po zakupione Produkty i dokonać płatności w wybranym Sklepie Stacjonarnym w terminie dwóch (2) dni roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu Odbioru Osobistego Zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia.

4. W przypadku Odbioru Osobistego w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 30 minut od złożenia Zamówienia Klient powinien pojawić tego samego dnia do końca otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

5. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wymaganym okresie czasu Sklep Stacjonarny może anulować rezerwację na wybrany Produkt.

6. Klient może odebrać zamówiony Produkt i dokonać płatności w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych. Odbioru Osobistego można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na www.sklepsamsung.pl

7. Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył Zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Pisemne upoważnienie kupującego powinno zawierać numer dowodu i numer PESEL osoby odbierającej zamówienie, nr zamówienia oraz dane zamawiającego. Dział obsługi Klienta Sklepu Stacjonarnego może zażądać od osoby odbierającej Produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienia numeru Zamówienia. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania Produktów.

8. W wypadku braku odbioru Produktów zamówionych z: a/Odbiorem Osobistym - w terminie 2 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt.III.2 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), oraz b/ Odbiorem Osobistym z realizacją w okresie 30 min - po upływie czasu od złożenia Zamówienia do zamknięcia Sklepu Stacjonarnego w danym dniu, Zamówienie Klienta zostanie anulowane.

9. W przypadku gdy Klient zarezerwował Produkt i pojawił się w Sklepie Stacjonarnym w wyznaczonym czasie, a Sklep Stacjonarny nie dysponuje Produktem wybranym przez Klienta, Sklep Stacjonarny zaproponuje Klientowi produkt alternatywny lub zamówi Produkt dla Klienta i ustali termin i sposób dostawy.


IV. Odstąpienie od Umowy na odległość


1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Ustawy, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w art. 38 Ustawy oraz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni.

2. Termin 14 dniowy jest liczony od daty wydania Produktu. Dla zachowania terminu Klient powinien wysłać formularz odstąpienia od umowy na adres Sklepu Stacjonarnego, w którym dokonał płatności.

3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu Stacjonarnego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Stacjonarny do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Stacjonarny zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa taka uważana jest za niezawarta a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie.

6. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

7. Sklep Stacjonarny dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


V. Pozostałe postanowienia


1. Sklep Stacjonarny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Stacjonarnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik:

Oświadczenie o odstępieniu od umowy zawartej na odległość

Operatorzy Samsung Brand Store:

Zobacz naszych partnerów


Powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
OK, Zamykam