Warunki korzystania z sklepsamsung.pl – obowiązują od 17 października 2016 roku. 1. Definicje


 1. sklepsamsung.pl – strona internetowa administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Partnerowi Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Partnerowi, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym sklepsamsung.pl jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie z Partnerami umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.
 2. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl.
 3. Partner – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę sklepsamsung.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności sklepsamsung.pl, w tym zawiera z Partnerem umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 5. Treści – wszelkie pochodzące od Samsung lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 6. Konto – przestrzeń sklepsamsung.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 7. Opinie – opinie Klientów o Produktach.
 8. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez sklepsamsung.pl.
 9. Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl oferta nabycia Produktów Partnera.


 • Postanowienia ogólne
 • Poprzez sklepsamsung.pl Klient może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.
 • sklepsamsung.pl jest usługą świadczoną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
 • Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi sklepsamsung.pl służących do składania Partnerom Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia odpowiada Partner.
 • Korzystanie z sklepsamsung.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
 •  
 • Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie sklepsamsung.pl.
 • Klient nie może dostarczać do sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
 • W ramach sklepsamsung.pl mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
 • Na podany przez Klienta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.
 • O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.
 • Konto
 •  
 • Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 • W ramach rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 • Samsung zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta. Samsung może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi dostępu do Konta.
 • W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
 • Zawieranie umów sprzedaży na odległość
 •  
 • Postanowienia ogólne
 • Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania.
 • Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Partnerów.
 • W zakładce na stronie głównej sklepsamsung.pl Samsung informuje Klienta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów od kilku Partnerów w ramach jednych zakupów.
 • Procedura składania Zamówień
 • Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w sklepsamsung.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
 • W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Partnera.
 • Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta do Partnera. Informacja od Samsung nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Partnera, a jedynie potwierdzeniem, że Partner Zamówienie otrzymał.
 • Po przekazaniu przez Samsung informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Partnerem odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę na podstawie punktu 2.2 powyżej.
 • Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Partnera.
 • Ceny i sposoby płatności
 • Wszystkie ceny w sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 • Samsung, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Partnera sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Partnera.
 • Dostawa
 • Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Samsung poprzez zakładkę, o której mowa w punkcie IV.1.4., informuje Klienta o przekazanych mu przez Partnera możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.
 •  
 • W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.
 • Treści i Opinie
 •  
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 • Klient może korzystać z sklepsamsung.pl, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 • Za Treści umieszczone w sklepsamsung.pl przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.
 • Klient, umieszczając w sklepsamsung.pl Opinię, udziela Samsung niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepsamsung.pl lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez sklepsamsung.pl nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez sklepsamsung.pl, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
 • Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 • Naruszenia
 •  
 • W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 • Samsung ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sklepsamsung.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze sklepsamsung.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 • Samsung poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Samsung może odblokować dostęp Klienta do sklepsamsung.pl lub jego określonych funkcjonalności.
 • Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepsamsung.pl można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach sklepsamsung.pl, na adres e-mail: biuroodr@sklepsamsung.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.
 • Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerami należy kierować na dane kontaktowe danego Partnera, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Partnerów są podane tutaj, chyba że Partner w warunkach sprzedaży wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.
 • Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub składania Zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś Partner, od którego Klient nabywa Produkt(y).
 • Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta, obsługi zamówień oraz, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody, w celach marketingowych. Dane mogą być przekazane przez Samsung do Partnerów w celu realizacji Zamówienia oraz do podmiotów współpracujących w celu obsługi Zamówień.
 • Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania.
 • Podanie Danych jest dobrowolne.
 • Postanowienia końcowe
 • Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 17 października 2016 roku.
 • Samsung jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepsamsung.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach sklepsamsung.pl. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania lub poprzez e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 • Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Klienta w sklepsamsung.pl zostanie usunięte.
 • Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.
 • W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Klienta.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin Odbioru towaru w Sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store


I. Definicje


1. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego www.sklepsamsung.pl lub Sklepu Stacjonarnego Samsung Brand Store przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;


2. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym Samsung Brand Store, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;


3. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;


4. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia, rezerwacji i zakupu w sklepie Stacjonarny;


5. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Morele.net działający pod adresem www.sklepsamsung.pl


6. Sklep Stacjonarny: Sklep Samsung Brand Store prowadzony przez Operatora, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;


7. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady odbioru osobistego produktów zamówionych poprzez Sklep Internetowy www.sklepsamsung.pl w sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store.


2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza godzinami otwarcia Sklepów Stacjonarnych będą realizowane niezwłocznie po otwarciu Sklepu Stacjonarnego. W dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


3. Zamówienia z odbiorem w Sklepie Stacjonarnym do 30 minut można składać i realizować jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.


4. Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy).


5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.


6. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś sklep Stacjonarny Samsung Brand Store, od którego Klient nabywa Produkt(y).


7. Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.


III. Odbiór i Sprzedaż


1. Celem złożenia zamówienia z odbiorem osobistym Klient wybiera produkty na stronie www.sklepsamsung.pl i zaznacza wolę odbioru osobistego w wybranym Samsung Brand Store, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu


2. Po dokonaniu wyboru opcji realizacji zamówienia poprzez odbiór w Samsung Brand Store, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego o możliwości odbioru Produktów w wybranym sklepie Samsung Brand Store.


3. E-mail wraz z numerem zamówienia i rezerwacją ma charakter informacyjny i nie jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży i nie wywołuje jej skutków..


4. Klient powinien zgłosić się po Produkty związane z Zamówieniem w wybranym salonie w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu odbioru zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia.


5. W przypadku Odbioru w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 30 minut od zamówienia Klient powinien pojawić tego samego dnia do końca otwarcia sklepu.


6. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wymaganym okresie czasu Sklep Samsung Brand Store może anulować rezerwację na wybrany Produkt.


7. Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy). Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.


8. Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Dział obsługi Klienta Samsung Brand Store może zażądać od osoby odbierającej produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienie numeru Zamówienia z rezerwacji internetowej. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania produktów.


9. W wypadku braku odbioru produktów zamówionych z: a/Odbiorem osobistym - w terminie 2 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt.III.2 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), oraz b/ Odbiorem osobistym z realizacja w 30 min - po upływie czasu od zamówienia do zamknięcia sklepu Samsung Brand Store w danym dniu, zamówienie Klienta zostanie anulowane.


10. W przypadku gdy klient zarezerwował Produkt i pojawił się w Sklepie Stacjonarnym w wyznaczonym czasie, a sklep nie dysponuje Produktem wybranym przez Klienta, sklep zaproponuje Klientowi produkt alternatywny lub zamówi produkt dla Klienta i ustali termin i sposób dostawy


11. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.IV. Pozostałe postanowienia


1. Operator Samsung Brand Store zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Stacjonarnego


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Operatorzy Samsung Brand Store:


I link do strony: Nasi Partnerzy z footera.


Regulamin Morele.net sp. z o.o.I. DEFINICJE


1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.


4. sklepsamsung.pl – strona internetowa administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Sprzedawcy Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Sprzedawcy, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym sklepsamsung.pl jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepsamsung.pl

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy składając zamówienie poprzez sklepsamsung.pl. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na sklepsamsung.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) . Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

8. Sprzedawca - MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685, kapitał zakładowy: 440.000,00 złotych.

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub Samsung informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl


11. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Usługi Dodane)


II. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zamówione Towary za pośrednictwem sklepsamsung.pl, Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.


III. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie sklepsamsung.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta i jego przekazaniu przez Samsung do Sprzedawcy, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o nie przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili przekazania Sprzedawcy zamówienia Klienta przez Samsung.


IV. PŁATNOŚCI

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia przez sklepsamsung.pl. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.


V. DOSTAWA

1.Samsung informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy w zakładce na stronie głównej sklepsamsung.pl
2. W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
3. Na początku składania zamówienia Samsung informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.


VI. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).

b) Odbiór zamówienia w paczkomacie.

c) Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

d) Odbiór zamówienia w placówce Poczty Polskiej.

2. W sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru w paczkomacie, placówce Poczty Polskiej, od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

3. W sytuacji określonej w pkt VI ust. 2, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 8 poniżej.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY


1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

2.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


IX. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.X. GWARANCJA

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta, lub Sprzedawcy, W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

XI. USŁUGI DODANE

1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, , montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie sklepsamsung.pl

2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Morele.net Sp. z o.o. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. UTYLIZACJA TOWARÓW

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie od Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt.


XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;


2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.


XIV. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zawartych ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepsamsung.pl można przesyłać:

a)pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy,

b)drogą telefoniczną pod numerem infolinii wskazanym na stronie sklepsamsung.pl,

c)poprzez formularz reklamacyjny dostępny po zalogowaniu do Profilu Klienta (dla klientów posiadających konto na stronie sklepsamsung.pl)

d)mailowo na adres rmasamsung@morele.net (dla klientów którzy dokonali zakupu bez zakładania konta na stronie sklepsamsung.pl)


3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.


XV. DANE OSOBOWE

1. Z zastrzeżeniem punktu VIII Warunków korzystania z sklepsamsung.pl administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania Zamówienia jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 października 2016 roku.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XVII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać do Morele.net tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Regulamin Odbioru towaru w Sklepach Stacjonarnych Samsung Brand StoreI. Definicje


1. Samsung: Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52.759.500 PLN, NIP: 526-10-44-039; podmiotem udostępniający i zarządzający infrastrukturą Sklepu Internetowego;

2. Operator: podmiotprowadzący Sklep Stacjonarny znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Klient: osoba fizyczna kupująca Produkt oferowany do sprzedaży w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego www.sklepsamsung.pl lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

4. Odbiór Osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym Samsung Brand Store, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;

5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

6. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia, rezerwacji i zakupu w sklepie Stacjonarnym;

7. Sklep Internetowy: serwis działający pod adresem www.sklepsamsung.pl

8. Sklep Stacjonarny: Sklep Samsung Brand Store prowadzony przez Operatora, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

9. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);


II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady odbioru osobistego Produktów zamówionych poprzez Sklep Internetowy www.sklepsamsung.pl w sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Klienci mogą składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza godzinami otwarcia Sklepów Stacjonarnych będą realizowane niezwłocznie po otwarciu Sklepu Stacjonarnego. W dni ustawowo wolne od pracy Zamówienia będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamówienia z odbiorem w Sklepie Stacjonarnym do 30 minut można realizować jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

4. Klient może odebrać zakupiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy).

5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

6. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś sklep Stacjonarny, od którego Klient nabywa Produkty.

7. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia.


III. Odbiór i Sprzedaż


1. Celem złożenia Zamówienia z Odbiorem Osobistym Klient wybiera Produkty na stronie www.sklepsamsung.pl i zaznacza wolę Odbioru Osobistego w wybranym Sklepie Stacjonarnym, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

2. Po dokonaniu wyboru opcji realizacji Zamówienia poprzez Odbiór Osobisty w Sklepie Stacjonarnym, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego o możliwości Odbioru Osobistego Produktów w wybranym Sklepie Stacjonarnym.

3. Klient powinien zgłosić się po zakupione Produkty i dokonać płatności w wybranym Sklepie Stacjonarnym w terminie dwóch (2) dni roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu Odbioru Osobistego Zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia.

4. W przypadku Odbioru Osobistego w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 30 minut od złożenia Zamówienia Klient powinien pojawić tego samego dnia do końca otwarcia Sklepu Stacjonarnego.

5. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wymaganym okresie czasu Sklep Stacjonarny może anulować rezerwację na wybrany Produkt.

6. Klient może odebrać zamówiony Produkt i dokonać płatności w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych. Odbioru Osobistego można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na www.sklepsamsung.pl

7. Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył Zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Pisemne upoważnienie kupującego powinno zawierać numer dowodu i numer PESEL osoby odbierającej zamówienie, nr zamówienia oraz dane zamawiającego. Dział obsługi Klienta Sklepu Stacjonarnego może zażądać od osoby odbierającej Produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienia numeru Zamówienia. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania Produktów.

8. W wypadku braku odbioru Produktów zamówionych z: a/Odbiorem Osobistym - w terminie 2 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt.III.2 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), oraz b/ Odbiorem Osobistym z realizacją w okresie 30 min - po upływie czasu od złożenia Zamówienia do zamknięcia Sklepu Stacjonarnego w danym dniu, Zamówienie Klienta zostanie anulowane.

9. W przypadku gdy Klient zarezerwował Produkt i pojawił się w Sklepie Stacjonarnym w wyznaczonym czasie, a Sklep Stacjonarny nie dysponuje Produktem wybranym przez Klienta, Sklep Stacjonarny zaproponuje Klientowi produkt alternatywny lub zamówi Produkt dla Klienta i ustali termin i sposób dostawy.


IV. Odstąpienie od Umowy na odległość


1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Ustawy, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w art. 38 Ustawy oraz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni.

2. Termin 14 dniowy jest liczony od daty wydania Produktu. Dla zachowania terminu Klient powinien wysłać formularz odstąpienia od umowy na adres Sklepu Stacjonarnego, w którym dokonał płatności.

3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu Stacjonarnego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Stacjonarny do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Stacjonarny zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa taka uważana jest za niezawarta a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie.

6. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

7. Sklep Stacjonarny dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


V. Pozostałe postanowienia


1. Sklep Stacjonarny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Stacjonarnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załącznik:

Oświadczenie o odstępieniu od umowy zawartej na odległość

Operatorzy Samsung Brand Store:

Zobacz naszych partnerów


Powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
OK, Zamykam