Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) - obowiązuje do 25 października 2016r.

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Konto
IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość
V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy
VI. Usługi dodane
VII. Własność intelektualna, Treści i Opinie
VIII. Naruszenia
IX. Działania zabronione i blokowanie dostępu
X. Odpowiedzialność za wady Towaru
XI. Reklamacje
XIII. Dane osobowe
XIV. Postanowienia końcowe


I. Definicje


1. Samsung E-Sklep (by Morele) lub Samsung E-Sklep – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Towary/ Usługi/ Treści Cyfrowe oraz umieszczanie Opinii; Samsung E-Sklep (by Morele) dostępny jest pod adresem www.sklepsamsung.pl.
2. Sprzedawca – MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685, kapitał zakładowy: 440.000,00 złotych, adres e-mail: rmasamsung@morele.net.
3. Sklep Partnerski Brandstore – Przedsiębiorca prowadzący sklep stacjonarny,
 z którym Klient może zawrzeć umowę sprzedaży na zasadach nieobjętych niniejszym Regulaminem. Sklep Partnerski Branstore może stać się stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem wtedy, gdy Klient jako formę dostawy wybiera „Odbiór
 w punkcie”. Lista Sklepów Partnerskich Brandstore dostępna jest tutaj.

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Samsung
 E-Sklepu, w tym zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

5. Gość - osoba dokonująca zakupu bez rejestracji swojego konta w sklepie. Osoba ta jednorazowo podaje dane w celu realizacji konkretnego zamówienia.
6. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy, Samsung lub ich partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
7. Konto – przestrzeń Samsung E-Sklepu zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
8. Opinie – opinie Klientów o Towarach.
9. Towar – rzecz ruchoma oznaczona znakiem towarowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez Samsung E-Sklep.
10. Usługa – usługa płatna dostępna przez Samsung E-Sklep, o ile nie jest świadczona na podstawie odrębnych warunków korzystania.
11. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne poprzez Samsung E- Sklep, o ile nie są świadczone na podstawie odrębnych warunków korzystania.
12. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego.
13. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia Usług/dostarczania Treści Cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Samsung E-Sklepu.
14. Samsung - Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
 ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.

15. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności
 i cookies jest dostępna na stronach Samsung E-Sklepu.II. Postanowienia ogólne


1. Samsung E-Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę. Sprzedawca świadczy usługę Samsung E-Sklep zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

2. Sprzedawca świadczy usługę Samsung E-Sklep oraz korzysta z oznaczenia „Samsung” i oznaczeń podobnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Samsung.

3. Korzystanie z Samsung E-Sklepu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (aktualna wersja programu Internet Explorer bądź innego o analogicznych parametrach) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną aktualną wersją Adobe Flash, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptujące pliki typu cookies.
4. Sprzedawca będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych
 i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Samsung E-Sklepu.

5. Klient nie może dostarczać do Samsung E-Sklepu treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
6. W ramach Samsung E-Sklepu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
III. Konto


1. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. Posiadanie konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z Konta Klienta.
2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.
3. Klient może też w ramach rejestracji podać numer swojego telefonu komórkowego.Podanie tego numeru może być warunkiem koniecznym świadczenia przez Samsung usług dodanych, o których mowa poniżej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta Klienta. Sprzedawca może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi dostępu do Konta.
5. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w pkt. V Warunków korzystania.IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość


1. Postanowienia ogólne

1.1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio do Usług lub Treści Cyfrowych.
1.2. Zamieszczone w ramach Samsung E-Sklepu Treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
1.3. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie (dalej "Zamówienie). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Samsung E-Sklepu.
1.4. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie jako „Gość”, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania.
1.5. Samsung E-Sklep jest przeznaczony do składania Zamówień dotyczących ilości Towarów przeciętnie zamawianych przez gospodarstwa domowe.
1.6. W pkt. 2. została opisana procedura składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość z MORELE.NET. MORELE.NET nie udostępnia możliwości zawierania umów sprzedaży z opcją dostawy „Odbiór w punkcie”. Jeżeli Klient jest zainteresowany odebraniem towaru w Sklepie Partnerskim Brandstore może wypełnić formularz Zamówienia w Samsung E-Sklep i wyrazić zgodę na przekazanie tego zamówienia do wybranego przez siebie Sklepu Partnerskiego Brandstore stosownie
 do postanowień pkt. 3. W tym ostatnim przypadku umowa sprzedaży może zostać zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Partnerskim Brandstore.


2. Procedura składania Zamówień

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Samsung
 E-Sklepie. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2.2. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy.
 W przypadku zaznaczenia sposobu dostawy „Odbiór w punkcie” umowa sprzedaży  nie jest zawierana z MORELE.NET a może zostać zwarta z wybranym przez Klienta Sklepem Partnerskim Brandstore na zasadach opisanych w pkt. 3 poniżej.

2.3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.
2.4. Następnie Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte
 do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2.5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży
 na odległość.

2.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Towaru lub rozpoczęcia świadczenia Usługi lub Treści Cyfrowych, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
2.7. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane
 za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).

b) Odbiór zamówienia w paczkomacie.

2.8. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy) Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży
 w terminie 14 dni. Termin ten należy liczyć od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrotnie nieodebrany towar. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu.  
 W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie
 za anulowane.

2.9. W sytuacji określonej w pkt. 2.8, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Kupującemu wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.


3. Składanie zamówienia w Sklepie Partnerskim Brandstore – Odbiór osobisty

3.1. Sklepy Partnerskie Brandstore są odrębnymi od MORELE.NET podmiotami prawa.
3.2. Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku, gdy w trakcie składania zamówienia w Samsung E-Sklep Klient jako formę dostawy wybrał „Odbiór w punkcie”.
3.3. W przypadku wybrania przez Klienta jako formy dostawy „Odbiór w punkcie” umowa sprzedaży nie zostanie zawarta z MORELE.NET. W takim przypadku MORELE.NET:
3.3.1. poinformuje Klienta, iż dalsze kroki mogą doprowadzić do zawarcia umowy
 z wybranym przez Klienta Sklepem Partnerskim.

3.3.2. zapyta Klienta o wyrażenie zgody przekazanie jego zamówienia oraz
 na udostępnienie jego danych osobowych wybranemu przez Klienta Sklepowi Partnerskiemu Brandstore w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży przez Klienta z tym Sklepem.

3.4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 3.3.2. MORELE.NET przekaże do wybranego przez Klienta Sklepu Partnerskiego Brandstore informacje o złożonym Zamówieniu.
3.5. Następnie MORELE.NET wysyła na adres e-mail Klienta informację o przekazaniu Zamówienia do wybranego przez Klienta Sklepu Partnerskiego Brandstore.
 Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta ani przez MORELE.NET ani przez Sklep Partnerski Brandstore.

3.6. Dalsze kroki prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem
 a Sklepem Partnerskim Brandstore nie są objęte niniejszym Regulaminem.

3.7. W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3.3.2. MORELE.NET nie przekaże danych Klienta Sklepowi Partnerskiemu Brandstore i nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży z formą dostawy „Odbiór osobisty”. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny sposób dostawy i doprowadzić do zawarcia umowy z MORELE.NET na zasadach opisanych w pkt. 2.


4. Ceny i sposoby płatności

4.1. Wszystkie ceny w Samsung E-Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
4.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym
 za transport i dodatkowe usługi czy dodatkowych kosztach płatności.

4.3. Podczas składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
4.4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta poprzez formularz Zamówienia.
4.5. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia
 o przyjęciu Zamówienia do realizacji.


5. Dokumenty księgowe

5.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
5.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych
 (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca uznaje, że nabywa on Towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

5.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
 od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy Towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

5.4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w ramach procedury Zamówienia (Gość). Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).


6. Dostawa

6.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.2. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz Zamówienia. „Odbiór w punkcie” nie jest sposobem dostawy udostępnianym przez MORELE.NET. Wybór tej formy dostawy prowadzi
 do zawarcia umowy sprzedaży z wybranym przez Klienta Sklepem Partnerskim Brandstore na zasadach, o których mowa w pkt 3.

6.3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma
 to zastosowanie.

6.4. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.
V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy


1. Postanowienia ogólne

1.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
1.2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Samsung E-Sklepu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 1.8 poniżej.
1.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, o której mowa w punkcie IV.1.3 powyżej, oferta przestaje wiązać.
1.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu Towarów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
1.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków korzystania, e-mailem lub pocztą. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży na odległość ze Sklepem Partnerskim Brandstore oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać skierowane do tego Sklepu Partnerskiego Brandstore. Dane kontaktowe Sklepów Partnerskich Brandstore są podane tutaj, chyba że Sklep Partnerski Brandstore wskazał Klientowi inne dane do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
1.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
1.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
1.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
1.8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
 że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

1.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
1.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
 po dostarczeniu;

1.8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub
1.8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


2. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru

2.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
 od umowy sprzedaży Towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam od odbierze od niego Towar. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
2.2.1. Klient zwróci Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
 do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.  
 Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

2.2.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go
 do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające
 z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

2.4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru, którego
 ze względu na charakter nie można w zwykłym trybie odesłać pocztą (np. z powodu rozmiarów lub specjalnych wymogów co do transportu), Sprzedawca oświadcza,
 że istnieje możliwość zwrotu takiego Towaru kurierem za pośrednictwem Sprzedawcy, jednak Klient zobowiązany jest ponieść koszt takiego zwrotu. Koszty te wynoszą:

2.4.1. dla przesyłki o wadze do 31,5 kilogramów – 15 złotych.
2.4.2. dla przesyłki o wadze powyżej 31,5 kilogramów, ale mniej niż 100 kilogramów oraz maksymalnej wysokości 160 centymetrów oraz wymiarach podstawy
 nie przekraczającej 60x80 centymetrów – 75 złotych.

2.4.3. dla przesyłki o wadze do 300 kilogramów o wymiarach podstawy większych niż 60x80 centymetrów i wysokości powyżej 160 centymetrów – 151 złotych.
2.5. Zamówienie zwrotu powinno nastąpić poprzez infolinię Sprzedawcy.
2.6. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient nie ma obowiązku skorzystać ze sposobu zwrotu oferowanego przez Sprzedawcę.


3. Skutki odstąpienia od umowy świadczenia usług

3.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu
 do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
VI. Usługi dodane


1. Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz Klienta przez Samsung. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu Towaru na stronie Samsung E-Sklepu.

2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór
 w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację Zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Morele.net Sp. z o.o. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.VII. Własność intelektualna, Treści i Opinie


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Samsung E-Sklepu, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Samsung E-Sklepie są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów. Sprzedawca prowadzi Samsung E-Sklep na podstawie upoważnienia Samsung.

2. Klient może korzystać z Samsung E-Sklepu, w tym z Treści wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Towarami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3. Klient oświadcza, że:

3.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne
 do Treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Warunkach korzystania oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Warunków korzystania.

3.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Samsung E-Sklepu; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszych Warunków korzystania.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady
 i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

5. Klient, umieszczając w Samsung E-Sklepie Opinię, udziela Sprzedawcy oraz Samsung niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Samsung
 E-Sklepu lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez Samsung E-Sklep nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Sprzedawcę i Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez Samsung E-Sklep, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
7. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki
 do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

VIII. Naruszenia


W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Sprzedawcy (w tym Opinii) Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Działania zabronione i blokowanie dostępu


1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę Samsung E-Sklepu, utrudniałyby dostęp do Samsung E-Sklepu lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Samsung E-Sklepu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Samsung E-Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Samsung
 E-Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Sprzedawca może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Sprzedawca może odblokować dostęp Klienta do Samsung E-Sklepu lub jego określonych funkcjonalności.X. Odpowiedzialność za wady Towaru


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556
 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument: (a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 556 i n Kodeksu Cywilnego);
 (b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 (c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości Zamówienia oraz
 (d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem Partnerskim Brandstore MORELE.NET nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, gdyż nie jest stroną umowy Sprzedaży.XI. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Samsung E-Sklepu oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, których stroną jest MORELE.NET można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Samsung E-Sklepu, na adres e-mail: rmasamsung@morele.net lub pod numerem infolinii: 801 014 174
 (z tel. kom. 12 442 01 20) – koszt połączenia według taryfy operatora. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych ze Sklepem Partnerskim Brandstore należy kierować na dane kontaktowe tego Sklepu Partnerskiego Brandstore, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Sklepów Partnerskich Brandstore są podane tutaj, chyba że Sklep Partnerski Brandstore wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację, o uzupełnienie
 we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.
XII. Przejęcie prowadzenia Samsung E-Sklepu


1. Postanowienia niniejszego punktu XII dotyczą:


1.1. wyłącznie Klientów, którzy posiadają Konto w Samsung E-Sklepie oraz
1.2. sytuacji, w której prowadzenie Samsung E-Sklepu ma zostać przejęte przez osobę trzecią.

2. Przeniesienie praw i obowiązków z umowy dotyczącej Konta Klienta może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody Klienta mającej za przedmiot wyraźnie określoną osobę trzecią.

3. Klient, który wyrazi zgodę na przeniesienie przez Sprzedawcę praw i obowiązków
 z wiążącej go ze Sprzedawcą umowy dotyczącej Konta na osobę trzecią będzie mógł dalej, na tych samych zasadach, korzystać ze swojego Konta po przejęciu Samsung
 E-Sklepu przez osobę trzecią.

4. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przeniesienie jego praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej Konta na osobę trzecią do dnia przejęcia, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie rozwiązana.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia tego działu nie dotyczą Umów sprzedaży na odległość zawartych za pośrednictwem Samsung E-Sklepu na podstawie Zamówień przed dniem przejęcia Samsung E-Sklepu przez osobę trzecią. Stroną takich umów pozostaje Sprzedawca, który jest zobowiązany je zrealizować na zasadach obowiązujących w chwili ich zawarcia.
XIII. Dane osobowe


1. Z zastrzeżeniem punktu VI Warunków korzystania, Administratorem danych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów o świadczenie usług Samsung
 E-Sklepu oraz Umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 1-3, chce odebrać towar w Sklepie Partnerskim Brandstore i w tym celu zawrzeć umowę sprzedaży z wybranym przez siebie Sklepem Partnerskim Brandstore powinien wyrazić w trakcie składania zamówienia zgodę MORELE.NET na przekazanie Zamówienia
 i udostępnienie swoich danych osobowych wybranemu przez Klienta Sklepowi Partnerskiemu Brandstore w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji. Brak wyrażenia zgody na takie udostępnienie skutkuje nieprzekazaniem Zamówienia i danych osobowych Klienta do Sklepu Partnerskiego Brandstore.

4. Klient ma prawo dostępu do Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych jest dobrowolne. Ponadto Klient ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies.XIV. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 15 lutego 2016 r.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Samsung E-Sklepu, a także
 w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią
 w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach Samsung
 E-Sklepu. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania lub poprzez e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, Konto Klienta w Samsung E-Sklepie zostanie usunięte.
4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta
 w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Samsung E-Sklepu
 na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
 i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy
 o świadczenie usług.


Załącznik nr 1:

1. wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać do Morele.net tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Morele.net Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, adres e-mail:

rmasamsung@morele.net.

Od: [imię, nazwisko, adres]        ………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy*/ o świadczenie

następującej usługi*: [proszę podać dane umowy np. numer zamówienia]:

…..……………………………….

Data zawarcia umowy (w przypadku  usługi)* :…………………………..……………………….

Data odbioru (w przypadku zwrotu rzeczy)*: …………….………………………………………..

Data oświadczenia:……………………………………………………………………………………..…….

Podpis (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 …………………………………..….

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 2:

1. Polityka prywatności i cookies
Kliknij by przejść do strony polityki prywatności i cookies
powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
[script]var loadEditorJSobj = {dafaultFunctions: function () {$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');},whisbiScroll: function () {var $whisbiChatFrame, $whisbiChatContent, whisbiScroll;$whisbiChatFrame = $('#iframe_lp');$whisbiChatContent = $whisbiChatFrame.contents().find('#whisbiOTMbffbcabfaecca');if ($whisbiChatContent.length) {whisbiScroll = function () {var winTop, winH, whisbiFrameTop, whisbiTop, constH, maxTop;constH = 180;winTop = $(window).scrollTop();winH = $(window).height();whisbiFrameTop = $whisbiChatFrame.offset().top;maxTop = $whisbiChatFrame.height() - whisbiFrameTop - constH;if (winTop > maxTop) {winTop = maxTop;}whisbiTop = winTop - whisbiFrameTop + winH - constH;$whisbiChatContent.css('top', whisbiTop + 'px');};$(window).on('scroll', whisbiScroll);whisbiScroll();}}};loadEditorJS = function () {loadEditorJSobj.dafaultFunctions();loadEditorJSobj.whisbiScroll();};[/script]
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
OK, Zamykam