Informujemy, że strona sklepsamsung.pl zostanie wyłączona 22.03.2019 r. Zapraszamy na samsung.com/pl

Warunki korzystania z sklepsamsung.pl – obowiązują od 26 października 2016 roku

Warunki korzystania z sklepsamsung.pl – obowiązują od 17 października 2016 roku. 1. Definicje


 1. sklepsamsung.pl – strona internetowa administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Partnerowi Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Partnerowi, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym sklepsamsung.pl jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie z Partnerami umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.
 2. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl.
 3. Partner – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę sklepsamsung.pl.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności sklepsamsung.pl, w tym zawiera z Partnerem umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 5. Treści – wszelkie pochodzące od Samsung lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 6. Konto – przestrzeń sklepsamsung.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 7. Opinie – opinie Klientów o Produktach.
 8. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez sklepsamsung.pl.
 9. Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl oferta nabycia Produktów Partnera.


 • Postanowienia ogólne
 • Poprzez sklepsamsung.pl Klient może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.
 • sklepsamsung.pl jest usługą świadczoną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
 • Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi sklepsamsung.pl służących do składania Partnerom Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia odpowiada Partner.
 • Korzystanie z sklepsamsung.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
 •  
 • Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie sklepsamsung.pl.
 • Klient nie może dostarczać do sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.
 • W ramach sklepsamsung.pl mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
 • Na podany przez Klienta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.
 • O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.
 • Konto
 •  
 • Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 • W ramach rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 • Samsung zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta. Samsung może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi dostępu do Konta.
 • W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
 • Zawieranie umów sprzedaży na odległość
 •  
 • Postanowienia ogólne
 • Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania.
 • Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Partnerów.
 • W zakładce na stronie głównej sklepsamsung.pl Samsung informuje Klienta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów od kilku Partnerów w ramach jednych zakupów.
 • Procedura składania Zamówień
 • Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w sklepsamsung.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
 • W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Partnera.
 • Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta do Partnera. Informacja od Samsung nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Partnera, a jedynie potwierdzeniem, że Partner Zamówienie otrzymał.
 • Po przekazaniu przez Samsung informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Partnerem odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę na podstawie punktu 2.2 powyżej.
 • Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Partnera.
 • Ceny i sposoby płatności
 • Wszystkie ceny w sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 • Samsung, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Partnera sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Partnera.
 • Dostawa
 • Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Samsung poprzez zakładkę, o której mowa w punkcie IV.1.4., informuje Klienta o przekazanych mu przez Partnera możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.
 •  
 • W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.
 • Treści i Opinie
 •  
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 • Klient może korzystać z sklepsamsung.pl, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 • Za Treści umieszczone w sklepsamsung.pl przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.
 • Klient, umieszczając w sklepsamsung.pl Opinię, udziela Samsung niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepsamsung.pl lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez sklepsamsung.pl nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez sklepsamsung.pl, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
 • Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 • Naruszenia
 •  
 • W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 • Samsung ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sklepsamsung.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze sklepsamsung.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 • Samsung poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Samsung może odblokować dostęp Klienta do sklepsamsung.pl lub jego określonych funkcjonalności.
 • Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepsamsung.pl można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach sklepsamsung.pl, na adres e-mail: biuroodr@sklepsamsung.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.
 • Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerami należy kierować na dane kontaktowe danego Partnera, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Partnerów są podane tutaj, chyba że Partner w warunkach sprzedaży wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.
 • Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub składania Zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś Partner, od którego Klient nabywa Produkt(y).
 • Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta, obsługi zamówień oraz, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody, w celach marketingowych. Dane mogą być przekazane przez Samsung do Partnerów w celu realizacji Zamówienia oraz do podmiotów współpracujących w celu obsługi Zamówień.
 • Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania.
 • Podanie Danych jest dobrowolne.
 • Postanowienia końcowe
 • Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 17 października 2016 roku.
 • Samsung jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepsamsung.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach sklepsamsung.pl. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania lub poprzez e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 • Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Klienta w sklepsamsung.pl zostanie usunięte.
 • Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.
 • W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Klienta.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin Odbioru towaru w Sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store


I. Definicje


1. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego www.sklepsamsung.pl lub Sklepu Stacjonarnego Samsung Brand Store przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;


2. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym Samsung Brand Store, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;


3. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;


4. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia, rezerwacji i zakupu w sklepie Stacjonarny;


5. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Morele.net działający pod adresem www.sklepsamsung.pl


6. Sklep Stacjonarny: Sklep Samsung Brand Store prowadzony przez Operatora, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;


7. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);II. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady odbioru osobistego produktów zamówionych poprzez Sklep Internetowy www.sklepsamsung.pl w sklepach Stacjonarnych Samsung Brand Store.


2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza godzinami otwarcia Sklepów Stacjonarnych będą realizowane niezwłocznie po otwarciu Sklepu Stacjonarnego. W dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


3. Zamówienia z odbiorem w Sklepie Stacjonarnym do 30 minut można składać i realizować jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego.


4. Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy).


5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.


6. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś sklep Stacjonarny Samsung Brand Store, od którego Klient nabywa Produkt(y).


7. Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.


III. Odbiór i Sprzedaż


1. Celem złożenia zamówienia z odbiorem osobistym Klient wybiera produkty na stronie www.sklepsamsung.pl i zaznacza wolę odbioru osobistego w wybranym Samsung Brand Store, podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu


2. Po dokonaniu wyboru opcji realizacji zamówienia poprzez odbiór w Samsung Brand Store, Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego o możliwości odbioru Produktów w wybranym sklepie Samsung Brand Store.


3. E-mail wraz z numerem zamówienia i rezerwacją ma charakter informacyjny i nie jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży i nie wywołuje jej skutków..


4. Klient powinien zgłosić się po Produkty związane z Zamówieniem w wybranym salonie w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji w trybie opisanym powyżej. W celu odbioru zamówienia Klient powinien podać numer Zamówienia.


5. W przypadku Odbioru w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 30 minut od zamówienia Klient powinien pojawić tego samego dnia do końca otwarcia sklepu.


6. W przypadku nie pojawienia się Klienta w wymaganym okresie czasu Sklep Samsung Brand Store może anulować rezerwację na wybrany Produkt.


7. Klient może odebrać i zakupić zamówiony sprzęt w jednym z wybranych przez siebie Sklepów Stacjonarnych Samsung Brand Store (lista salonów dostępna jest pod adresem www.sklepsamsung.pl/sklepy). Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.


8. Zamówiony Produkt zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Dział obsługi Klienta Samsung Brand Store może zażądać od osoby odbierającej produkt okazania dokumentu tożsamości oraz przedstawienie numeru Zamówienia z rezerwacji internetowej. W razie odmowy takiej weryfikacji Samsung Brand Store może odmówić wydania produktów.


9. W wypadku braku odbioru produktów zamówionych z: a/Odbiorem osobistym - w terminie 2 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt.III.2 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), oraz b/ Odbiorem osobistym z realizacja w 30 min - po upływie czasu od zamówienia do zamknięcia sklepu Samsung Brand Store w danym dniu, zamówienie Klienta zostanie anulowane.


10. W przypadku gdy klient zarezerwował Produkt i pojawił się w Sklepie Stacjonarnym w wyznaczonym czasie, a sklep nie dysponuje Produktem wybranym przez Klienta, sklep zaproponuje Klientowi produkt alternatywny lub zamówi produkt dla Klienta i ustali termin i sposób dostawy


11. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.IV. Pozostałe postanowienia


1. Operator Samsung Brand Store zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Stacjonarnego


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Operatorzy Samsung Brand Store:


I link do strony: Nasi Partnerzy z footera.


I. Definicje


1. sklepsamsung.pl – strona internetowa administrowana przez Samsung, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Partnerowi Zamówienia i opłacenia go. Konsekwencją złożenia Zamówienia jest przekazanie go przez Samsung Partnerowi, który zawiera z Klientem umowę sprzedaży konkretnego Produktu. W znaczeniu prawnym sklepsamsung.pl jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie z Partnerami umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.

2. Samsung – Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych., adres e-mail: recepcja@samsung.com.pl.

3. Partner – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę sklepsamsung.pl.

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności sklepsamsung.pl, w tym zawiera z Partnerem umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

5. Treści – wszelkie pochodzące od Samsung lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

6. Konto – przestrzeń sklepsamsung.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

7. Opinie – opinie Klientów o Produktach.

8. Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Samsung” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez sklepsamsung.pl.

9. Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl oferta nabycia Produktów Partnera.II. Postanowienia ogólne


1. Poprzez sklepsamsung.pl Klient może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.

2. sklepsamsung.pl jest usługą świadczoną przez Samsung. Samsung świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

3. Samsung nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Partnerem. Samsung odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi sklepsamsung.pl służących do składania Partnerom Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia odpowiada Partner.

4. Korzystanie z sklepsamsung.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

5. Samsung będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie sklepsamsung.pl.

6. Klient nie może dostarczać do sklepsamsung.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

7. W ramach sklepsamsung.pl mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.

8. Na podany przez Klienta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Samsung może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.

9. O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Samsung może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.III. Konto


1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

2. W ramach rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.

3. Samsung zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta. Samsung może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi dostępu do Konta.

4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Samsung a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.IV. Zawieranie umów sprzedaży na odległość


1. Postanowienia ogólne

1.1. Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

1.2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania.

1.3. Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Partnerów.

1.4. W zakładce na stronie głównej sklepsamsung.pl Samsung informuje Klienta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów od kilku Partnerów w ramach jednych zakupów.

2. Procedura składania Zamówień

2.1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w sklepsamsung.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.

2.2. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy lub oświadcza, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Partnera. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Partnera.

2.3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Samsung wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta do Partnera. Informacja od Samsung nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Partnera, a jedynie potwierdzeniem, że Partner Zamówienie otrzymał.

2.4. Po przekazaniu przez Samsung informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Partnerem odbywa się bez udziału Samsung, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę na podstawie punktu 2.2 powyżej.

2.5. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Partnera.

3. Ceny i sposoby płatności

3.1. Wszystkie ceny w sklepsamsung.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

3.2. Samsung, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Partnera sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.

3.3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Partnera.

4. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Samsung poprzez zakładkę, o której mowa w punkcie IV.1.4., informuje Klienta o przekazanych mu przez Partnera możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.

4.3. W ten sam sposób Samsung informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.V. Treści i Opinie


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do sklepsamsung.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w sklepsamsung.pl są zastrzeżone na rzecz Samsung, podmiotów z grupy kapitałowej Samsung oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

2. Klient może korzystać z sklepsamsung.pl, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

4. Za Treści umieszczone w sklepsamsung.pl przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

5. Klient, umieszczając w sklepsamsung.pl Opinię, udziela Samsung niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepsamsung.pl lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Umieszczając Opinię, Klient oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez sklepsamsung.pl nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Samsung z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez sklepsamsung.pl, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

7. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.VI. Naruszenia


1. W przypadku uzyskania przez Samsung zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Samsung (w tym Opinii), Samsung podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę sklepsamsung.pl, utrudniałyby dostęp do sklepsamsung.pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Samsung, Partnerów, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

3. Samsung ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sklepsamsung.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze sklepsamsung.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

4. Samsung poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Samsung może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania. W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta, Samsung może odblokować dostęp Klienta do sklepsamsung.pl lub jego określonych funkcjonalności.VII. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepsamsung.pl można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach sklepsamsung.pl, na adres e-mail: biuroodr@sklepsamsung.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Samsung.

2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerami należy kierować na dane kontaktowe danego Partnera, który jest stroną umowy sprzedaży. Dane kontaktowe Partnerów są podane tutaj, chyba że Partner w warunkach sprzedaży wskazał Klientowi inne dane do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje, o których mowa w ustępie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Samsung.VIII. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych („Dane”), podanych przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub składania Zamówienia jest Samsung. Administratorem danych osobowych dla celu wykonania umowy zakupu zawartej przez Klienta za pośrednictwem sklepsamsung.pl jest zaś Partner, od którego Klient nabywa Produkt(y).

2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta, obsługi zamówień oraz, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody, w celach marketingowych. Dane mogą być przekazane przez Samsung do Partnerów w celu realizacji Zamówienia oraz do podmiotów współpracujących w celu obsługi Zamówień.

3. Klient ma prawo dostępu do treści jego Danych przetwarzanych przez Samsung oraz ich poprawiania.

4. Podanie Danych jest dobrowolne.IX. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 26 października 2016 roku.

2. Samsung jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepsamsung.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach sklepsamsung.pl. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Warunków korzystania lub poprzez e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Samsung wypowiedzenia, Konto Klienta w sklepsamsung.pl zostanie usunięte.

4. Samsung ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepsamsung.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Samsung może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Samsung.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Samsung oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Samsung.

7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


powrót
Zamieszczone w ramach sklepsamsung.pl treści, w tym opisy produktów i ich ceny nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Copyright Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128080, NIP 526-104-40-39, kapitał zakładowy: 52.759,500 złotych.
[script]var loadEditorJSobj = {dafaultFunctions: function () {$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');},whisbiScroll: function () {var $whisbiChatFrame, $whisbiChatContent, whisbiScroll;$whisbiChatFrame = $('#iframe_lp');$whisbiChatContent = $whisbiChatFrame.contents().find('#whisbiOTMbffbcabfaecca');if ($whisbiChatContent.length) {whisbiScroll = function () {var winTop, winH, whisbiFrameTop, whisbiTop, constH, maxTop;constH = 180;winTop = $(window).scrollTop();winH = $(window).height();whisbiFrameTop = $whisbiChatFrame.offset().top;maxTop = $whisbiChatFrame.height() - whisbiFrameTop - constH;if (winTop > maxTop) {winTop = maxTop;}whisbiTop = winTop - whisbiFrameTop + winH - constH;$whisbiChatContent.css('top', whisbiTop + 'px');};$(window).on('scroll', whisbiScroll);whisbiScroll();}}};loadEditorJS = function () {loadEditorJSobj.dafaultFunctions();loadEditorJSobj.whisbiScroll();};[/script]
Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.Dowiedz się więcej tutaj
OK, Zamykam

Włącz powiadomienia i bądź na bieżąco!

Kliknij "Zgoda" aby jako pierwszy otrzymywać najświeższe informacje o premierach i promocjach.

Dziękujemy!

Kliknij "zezwalaj" żeby otrzymywać spersonalizowane powiadomienia.